Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

                   

                    Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które obowiązują od dnia 25 maja 2018r. pragniemy przedstawić Państwu  pomocne informacje o przetwarzaniu przez Uromed Jakub Koteras Pani/Pana danych osobowych.

                   

                    W trosce o bezpieczeństwo państwa danych osobowych Uromed Jakub Koteras, jako administrator danych osobowych posiada niezbędną i wymaganą prawem politykę ochrony danych osobowych, w tym odpowiednie zabezpieczenia fizyczne oraz informatyczne. Wszystkie osoby biorące udział w przetwarzaniu państwa danych osobowych z ramienia administratora są odpowiednio przeszkolone i przetwarzają te dane na mocy nadanych im upoważnień lub z mocy przepisów prawa. Dodatkowo, w celu prawidłowej koordynacji procesów przetwarzania danych osobowych Uromed Jakub Koteras zawarł umowę z certyfikowanym Inspektorem Danych Osobowych.

                    Wyżej wymienione Rozporządzenie nakłada na administratorów danych obowiązek przekazania Pani/Panu informacji zgodnych z art. 13 RODO. Mając na względzie treść przywołanego przepisu oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości, transparentności oraz bezpiecznego dla Państwa przetwarzania i ochrony przez Uromed Jakub Koteras danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PRZEZNACZONA DLA PACJENTÓW

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jakub Koteras prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Uromed Jakub Koteras z siedzibą w Szczecinie, 71-795, ul. Duńska 59/13, NIP 7631554757, REGON 320647001 właściciel Twojej Przychodni Szczecińskiego Centrum Medycznego, ul. Janickiego 33, 71-270 Szczecin oraz Twojej Przychodni Centrum Medyczne Nowa Sól, ul. Głowackiego 8E/14, 67-100 Nowa Sól.

Cele oraz Podstawy prawne przetwarzania.

 1. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta.  W związku z powyższym informujemy, że prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnychna podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnejodbywa się  na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celudiagnozy medycznej i leczenia odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Przetwarzanie danych  osobowych Pacjenta w celuzapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku  z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach aniżeli opisanych w powyższych ustępach, np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowychodbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody Pacjenta.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zabezpieczenia mienia oraz bezpieczeństwa na terenie Twojej Przychodni Szczecińskiego Centrum Medycznego oraz Twojej Przychodni Centrum Medyczne Nowa Sól w Nowej Soli odbywa się za pośrednictwem monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Okres przechowywania danych.

Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: − dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, − dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, − zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie, − skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia, − skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: o 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, o 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie, − dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Okres przechowywania danych z monitoringu wizyjnego wynosi 1 miesiąc.

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 1. Osoby upoważnione przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia,
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 3. Lekarze i pielęgniarki świadczące usługi zdrowotne na podstawie umów z Administratorem,
 4. Pracownicy administracyjni zatrudnieni u Administratora,
 5. Inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, w tym podwykonawcy Administratora,
 6. Na podstawie odrębnych umów powierzenia:
 7. a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 8. b) podmioty świadczące usługi prawnicze,
 9. c) podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,
 10. d) podmioty świadczące usługi księgowe i doradztwa podatkowego,
 11. e) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
 12. Inne podmioty i organy upoważnione na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 13. W przypadku badań klinicznych dane mogą być przekazywane Sponsorowi Badania i Monitorowi Badań Klinicznych (CRO), także m.in. przedstawicielom i kontrahentom występującym w imieniu danego Sponsora lub CRO, a także organom rejestracyjnym na całym świecie. W związku z powyższym państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacjom międzynarodowym na podstawie i w zgodzie z przepisami ochrony danych osobowych.

Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu i - w razie złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż usługi medyczne/zdrowotne – do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez Administratora. W przypadku świadomego niepodania danych osobowych udzielenie powyższych świadczeń będzie niemożliwe.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PRZEZNACZONA DLA KONTRAHENTÓW/KLIENTÓW/PRACOWNIKÓW I KANDYDATÓW DO PRACY

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jakub Koteras prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Uromed Jakub Koteras z siedzibą w Szczecinie, 71-795, ul. Duńska 59/13, NIP 7631554757, REGON 320647001 właściciel Twojej Przychodni Szczecińskiego Centrum Medycznego, ul. Janickiego 33, 71-270 Szczecin oraz Twojej Przychodni Centrum Medyczne Nowa Sól, ul. Głowackiego 8E/14, 67-100 Nowa Sól.

Cele oraz Podstawy prawne przetwarzania.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, w zależności od rodzaju stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z administratorem danych osobowych:
 2. W celu realizacji umów cywilno-prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W celu realizacji umów o pracę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. W celu realizacji procesu rekrutacji pracowniczej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Zabezpieczenia mienia oraz bezpieczeństwa na terenie Twojej Przychodni Szczecińskiego Centrum Medycznego oraz Twojej Przychodni Centrum Medyczne Nowa Sól w Nowej Soli odbywa się za pośrednictwem monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 1. Pracownicy administracyjni zatrudnieni u Administratora,
 2. Na podstawie odrębnych umów powierzenia, w szczególności:
 3. a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 4. b) podmioty świadczące usługi prawnicze,
 5. c) podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,
 6. d) podmioty świadczące usługi księgowe i doradztwa podatkowego,
 7. e) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
 8. f) pozostałe wyżej nie wymienione podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie przepisów prawa, udzielonych przez administratora upoważnień lub umów powierzenia danych osobowych;

Okres przechowywania danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez następujące okresy:
 2. W przypadku przetwarzania danych w celach wykonania umów cywilno-prawnych: przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, dane przetwarzane będą do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego lub upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnych;
 3. W przypadku przetwarzania danych w celach realizacji procesu rekrutacji pracowniczej: przez okres trwania rekrutacji;
 4. W przypadku przetwarzania danych w celach realizacji umów o pracę: przez okres 50 lat;
 5. Okres przechowywania danych z monitoringu wizyjnego wynosi 1 miesiąc.

Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu i - w razie złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych– do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku świadomego niepodania danych osobowych zawarcie umowy będzie niemożliwe.